Prints

As miñas fotografías están impresas en papel Fine Art Ultrasmooth no laboratorio de foto profesional PHOTON en  Toulouse. As imaxes son impresas baixo demanda, inspeccionadas, datadas e asinadas  persoalmente por min, Alexandre Cortinhas. Pódense enviar a calquera parte do mundo.

Se a foto que desexa non aparece na lista seguinte, comuníqueo directamente a través do formulario de contacto.

My photographs are printed on Fine Art paper Ultrasmooth at the professional photo laboratory PHOTON in Toulouse. The images are printed on demand and are inspected, dated and signed in person by me, Alexandre Cortinhas. They can be sent anywhere worldwide.

If the photograph you would like is not listed below, please notify me directly through the contact form.

%d bloggers like this: