Nocturna

Nocturna é a noite, a escuridade, o silencio, esa luz íntima que ilumina ese baleiro que comunica coa alma. É o que queremos ver, a realidade máxica que os nosos ollos poden ver ou finxir ver, a paisaxe da nosa imaxinación. Nocturna definitivamente non é o que vemos, é o reflexo de como nos sentimos.

 Nocturna is the night, the darkness, the silence, that intimate light that illuminates that void that communicates with the soul. It is what we want to see, the magic reality that our eyes can see or pretend to see, and the scenery of our imagination. Nocturna is definitely not what see, it is the reflection of how we feel.

%d bloggers like this: